Podnikanie pre dobrú vec

Klasické formy podnikania už všetci minimálne z počutia poznáme. Ich spoločným menovateľom a koniec koncov aj dôvodom, prečo sa toľko ľudí rozhoduje začať s podnikaním je vidina zisku a v konečnom dôsledku zbohatnutia. Toto samozrejme má logiku, keďže je úplne prirodzené, že chce človek za to, čo poskytuje dostať adekvátnu odmenu. Existuje však aj iný spôsob podnikania, ktorého princíp je opačný a nie je vôbec orientovaný na zisk.

pospis na papieri

Občianske združenie je najbežnejšou formou neziskovej organizácie a keďže sa jeho činnosť nesústreďuje na zisk, zameriava sa na rôzne verejnoprospešné aktivity a na uplatňovanie záujmov členov združenia. Pôsobiť môže v oblasti umenia, športu, životného prostredia a v podstate sú to akékoľvek kluby, spolky, či zväzy. Občianske združenie však môže zároveň aj podnikať a už z definície výrazu “podnikanie” vyplýva, že ide o sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Zisk z takéhoto podnikania občianskeho združenia musí byť použitý na podporu jeho činnosti a nie na obohatenie členov, no vo všeobecnosti platí, že podnikanie má pre občianske združenie podporný charakter popri jeho hlavnej činnosti. Občianske združenie, ktoré sa rozhodne podnikať musí mať k tomu samozrejme príslušné oprávnenie, napríklad živnostenské.

žena v kancelárii

Založenie občianskeho združenia https://ezmluva.sk/zalozenie-obcianskeho-zdruzenia začína registráciou do registra mimovládnych organizácií. Návrh na registráciu musia podať najmenej traja členovia, z ktorých aspoň jeden musí byť plnoletý. Uvedené tam musia byť osobné údaje a tiež stanovy vo dvoch vyhotoveniach, plus je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 66€. Stanovy upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia a zo zákona musia obsahovať údaje, ako názov a sídlo združenia, cieľ jeho činnosti, orgány združenia a ďalšie. Ak je všetko v poriadku, občianske združenie bude zaregistrované do 15 dní od podania návrhu na registráciu. Po tomto je splnomocnencovi zaslané jedno vyhotovenie stanov a po registrácii dostane občianske združenie aj svoje identifikačné číslo.